18 de juliol de 2017

Entrevista a Cristina Carbonell

Image title

1. En primer lloc felicitar-te. Ens agrada que una dona, metgessa de la primària i sòcia de CAMFiC estigui presidint el Consell Assessor de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària. Molta responsabilitat per guiar i liderar la implementació del nou model de la primària?


L’ENAPISC és un repte per tots, per tota la primària. És una oportunitat per enfortir la primària, i que realment constitueixi l’eix vertebrador del sistema sanitari. El que es vol és fer una nova reforma de l’atenció primària, fonamentada en el concepte integral de salut que inclou els determinants socials.  En els darrers anys, els canvis sociodemogràfics i la morbiditat que comporta en moltes ocasiones el envelliment i les desigualtats socials fan necessaris canvis a tots els nivells: estructurals, organitzatius i de dotació de recursos per fer front a tots els nous reptes. Es vol garantir el model biopsicosocial centrat en la persona, garantint la qualitat i seguretat, la equitat en el territori i la sostenibilitat del sistema sanitari públic.  En tota l’estratègia hi ha també la voluntat de l’orientació comunitària com a estratègia de generació de salut i la lluita contra les desigualtats en salut. Els professionals d’atenció primària estem preparats per entomar aquesta oportunitat.

2.- El consell està format per 41 grups convidats de patronals, societats científiques, col·legis professionals, universitats, sindicats, entitats del Consell Consultiu de Pacients i altres entitats ciutadanes; a més de 6 persones a títol individual, expertes en atenció primària. Com s’ho fa una per liderar un grup tant nombrós i divers, i per fer-lo treballar en una mateixa direcció?


Amb vocació d’escolta activa, tothom que va participar en la reunió constituent del consell, va mostrar la seva disposició per col·laborar en la seva part d’expertesa per tal de caminar tots junts en aquest camí cap a com volem que sigui l’atenció primària del present i del futur.


3.- Què hagi hagut ja la primera reunió del Consell s’entén com una aposta del Departament per implementar l’ENAPISC. De fet, està previst aviat l’inici del procés d’elecció democràtica dels directors dels equips d’AP per part dels professionals, i la convocatòria de períodes sabàtics de formació finançats. Dos grans demandes des de la primària, però no les úniques. Sobre quins punts de l’ENAPISC hi posarà més atenció el Consell Assessor? I Per què?

ENAPISC sorgeix de les demandes que han manifestat diferents professionals de primària. Durant l’any passat, el 2016, es va fer un procés participatiu amb professionals d’atenció primària per tal que elaboressin un document amb les principals 10 recomanacions. Aquest ha sigut el document de base per elaborar el document que sustenta els fonaments de l’ENAPISC.

Les primeres accions que han transcendit son l’elecció democràtica del directors dels equips per part dels professionals i la convocatòria de períodes d’alliberament de l’activitat assistencial per tal  de desenvolupar projectes formatius i de millora continua de les competències.

En aquest moment s’estan constituint les comissions tècniques que han d’analitzar i elaborar els informes referent a la continuïtat assistencial, la cartera de serveis, la cronicitat, la protecció i promoció del professionalisme, la salut comunitària o la millora de l’organització del procés d’atenció als equips, per tal d’agilitzar tràmits administratius amb circuits més eficients entre altres.

L’equip d’atenció primària es reformula amb la incorporació de la treballadora social i de l’administratiu sanitari de referència per als pacients, i  a més en el territori s’inclouen tots els altres recursos que atenen a la persona en la comunitat, en el seu entorn: salut mental, ASSIR, odontologia, salut pública, dispositius d’atenció continuada i urgent i atenció a la cronicitat.

L’objectiu és promoure la integració dels serveis per adequar-los a les necessitats de les persones amb el lideratge de l’atenció primària.


4.- El Conseller Comín ha declarat recentment que el Consell haurà d’exercir una funció de seguiment, estímul i foment del coneixement i també la crítica en la implementació de l’ENAPISC. Com ho fareu?


El que hi ha previst és que el Consell es convoqui 3-4 vegades l’ any per fer precisament la revisió, anàlisi crític i suggeriments de les propostes de les comissions tècniques. També prestar el seu assessorament en les actuacions que es derivin del procés de disseny, desenvolupament i avaluació de l’Estratègia. I finalment elaborar i elevar al comitè de direcció i seguiment de l’ENAPISC les propostes i suggeriments que considerin oportuns i els informes tècnics que recullen les seves recomanacions.

Cercador

Cercar