23 de gener de 2017

Els estudiants valoren més positivament la medicina de família després de fer les pràctiques en atenció primària durant la carrera

Un projecte de recerca de la CAMFiC, publicat al  Butlletí de l’Atenció Primària de Catalunya, analitza el canvi d’actitud dels estudiants de cinquè i sisè de medicina després de realitzar les pràctiques a l’Atenció Primària.

  • Els factors associats a un canvi en positiu cap a la medicina de família han estat l’alta valoració dels tutors de primària i de l’aprofitament de les pràctiques.
  • En els darrers anys s’ha incrementat la presència de la Medicina de Família com assignatura a les facultats de medicina. Al 2008 només un 28% de les facultats impartien l’assignatura, al 2015 es ja obligatòria al 75% de las facultats. Tot i això, només en el 20% de les facultats els professors de l’assignatura eren metges de família.
  • Els al·licients ja estudiats per escollir medicina de família com especialitat són: que sigui assignatura i realitzar les pràctiques en centres d’Atenció  Primària  des de l’inici de la carrera, presència de professorat que siguin metges de família i, finalment, un bon tutor de pràctiques al CAP.


L’estudi de recerca mostra que les pràctiques d’atenció primària que els estudiants reben a cinquè i sisè de carrera milloren l’actitud i els coneixements dels estudiants vers l’atenció primària. Influeix, especialment, l’altíssima puntuació dels alumnes sobre el tutor d’atenció primària, amb un 9,57 i  l’aprofitament de les pràctiques , amb un  8,79.

 De fet, els autors del projecte han observat que “ per molts dels futurs metges i metgesses les pràctiques són l’únic contacte que tindran amb el primer nivell assistencial”. Altres estudis hanobservat la sorpresa dels estudiants en conèixer la variabilitat dels problemes de salut resolts, la importància del judici clínic sense l’ajut d’exploracions complementàries, la continuïtat assistencial, i la interacció entre salut i ambient que es donen en la pràctica assistencial de  l’Atenció Primària.

Al estudi queda també demostrat que el prestigi professional és un fort element en contra d’una bona actitud envers la medicina de família. Per tot això, ens uns moments com els actuals, on a nivell dels països desenvolupats  s’està observant un retrocés en l’elecció de l’especialitat de medicina familiar i comunitària,  és fonamental posar en valor la tasca dels professionals d’ aquest nivell assistencial. De fet, els autors recorden que “el nostre sistema sanitari evoluciona cap a una major col·laboració entre els diferents nivells assistencials (primària-hospital) per tal de millorar la qualitat, el cost-efectivitat i la promoció de la salut. Per tant, és possible que les pràctiques en Atenció Primària constitueixin el primer pas per consolidar aquesta col·laboració i perquè els estudiants, es dediquin o no a la medicina de família, tinguin la possibilitat de conèixer de primera mà el funcionament de l’Atenció Primària com a  fonament del sistema sanitari.” I per tant, conclouen “és imprescindible potenciar l’especialitat de la medicina de família dins les facultats, i seguir apostant per una assignatura específica i unes pràctiques als CAP, amb tutors que siguin metges de família. Només així poden conèixer bé el primer nivell assistencial, i quan ho fan, valoren més positivament aquesta especialitat”.

L’estudi

Es tracta d’un estudi multicèntric d’intervenció abans i després de realitzar les pràctiques de medicina familiar i comunitària de cinquè i sisè de carrera a dues facultats de medicina catalanes. Els participants, 250 alumnes, van respondre voluntàriament a un qüestionari validat que mesurava els coneixements i actituds envers l’atenció primària abans i després de les pràctiques. L’estudi va ser premiat per les XII Convocatoriès d’Ajuts a la Recerca d’ Atenció Primària de la CAMFiC.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar l’investigació a l’Atenció Primària  i s'articula en més de 40 grups de treball,  i diferents vocalies territorials.

Cercador

Cercar