Política de Privacitat


1. Incorporació de dades personals als fitxers de FUNDACIÓ D’ATENCIÓ PRIMÀRIA.


Identitat: FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA de la CAMFiC

CIF: G60720638
Direcció postal: Diputació 316, 08009 Barcelona

Delegat de Protecció de Dades: Dep Informàtica

Contacte DPD: www.camfic.cat
Correu electrònic: basededades@camfic.org

CAMFiC tractarà les seves dades personals per ser soci de l’entitat i per ser usuari registrat a la nostra web per a finalitats promocionals de cursos, jornades, congressos i altres serveis, pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sobre la seva voluntat de rebre informació promocional, sense que afecti a la licitud del seu consentiment per ser soci de l’entitat.

Les seves dades personals es conservaran durant el període de temps en el qual vostè sigui soci de l’entitat, i un cop deixi de ser soci o usuaris registrats es conservaran durant 6 anys.

Les dades contingudes en la seva sol·licitud d’ingrés, havent prestat el seu consentiment exprés, han estat integrades en el fitxer gestionat per la CAMFiC, als efectes consignats a l’expositiu d’aquest document, i que autoritza que les seves dades puguin ser comunicades i cedides a les societats a les quals s’adhereix en virtut de ser soci o usuari registrat a la web de CAMFiC.

Se li informa expressament del caràcter voluntari del subministrament de les dades personals, de les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les, de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició, per part del titular de les dades que hi apareixen, per simple comunicació escrita adreçada a la CAMFiC (Carrer Diputació 316, 08009 Barcelona) de conformitat amb el què estableix el nou Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679 UE del 27 d’abril.

Se li comunica que es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades a través de l’e- mail basededades@camfic.org i que en cas de considerar vulnerats els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Estatal de Protecció de Dades.

La comunicació de dades que va realitzar és necessària per tal de poder ser soci de l’entitat o usuari registrat de la web, per tant, en el supòsit de no proporcionar-la no podria ser soci de la mateixa o usuari registrat de la web.

Li informem que durant les activitats formatives, la FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA de la CAMFiC pot realitzar fotos, videos i streaming en directe de l'activitat en qüestió. Aquestes dades podrien ser compartides a les diferents xarxes socials.

Se li comunica que havent donat el seu consentiment, ha llegit i entén l’exposició de la gestió que això implica i que accepta les condicions definides en el text.


2. Exercici de drets
Seguidament s’indiquen els drets que poden exercir els interessats:

  • - Dret d’accés: Consultar quines dades personals disposem sobre vostè.
  • - Dret de rectificació: Modificar les dades personals que tenim sobre vostè quan aquestes siguin inexactes o incompletes.
  • - Dret d’oposició: Sol·licitar que no tractem les seves dades per algunes finalitats concretes.
  • - Dret de supressió: Sol·licitar que s’eliminin les seves dades personals.
  • - Dret de limitació: Sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals.
  • - Dret de portabilitat: Sol·licitar que li entreguem en un format informàtic la informació que tenim sobre vostè.

A més, pot presentar una reclamació davant l’autoritat competent per tal de defensar els seus drets.

Per exercir aquests drets, únicament és necessari que enviï una comunicació a LA FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA de la CAMFiC , ja sigui per correu electrònic a la direcció basededades@camfic.org o bé, mitjançant correu postal al domicili Diputació 316, 08009 Barcelona, amb la referència “Protecció de Dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI/NIE o document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst a la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits específics, LA FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA de la CAMFiC podrà requerir que esmeni la sol·licitud. L’exercici d’aquests drets es gratuït, no obstant, podrà cobrar-se un cànon quan aquestes sol·licituds siguin infundades, excessives o repetitives.


3. Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari
Abans de facilitar en el Lloc Web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de Privacitat. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a CAMFIC davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència d’un incompliment per part de l'Usuari de l'haver de descrit en aquest paràgraf.


4. Mesures de seguretat
Les dades personals de l'Usuari seran tractats per CAMFIC sota la més estricta confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que corresponguin de conformitat amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


5. Prohibició per a menors
Els menors de 14 anys no han de facilitar les seves dades personals a CAMFIC sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. Per favor, si ets menor demana abans als teus pares o tutors que es posin en contacte amb nosaltres.


6. Dades de tercers
Abans de facilitar en el Lloc web dades personals relatives a terceres persones, l'Usuari haurà d'obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privadesa. L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a CAMFIC davant qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència d’un incompliment per part de l'Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.


7. Activitats patrocinades
LA FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMÀRIA de la CAMFiC l’informa que tractarà les seves dades per tal de gestionar la seva inscripció i participació en les activitats patrocinades per entitats col·laboradores de la Fundació i la base jurídica per dur a terme aquesta finalitat serà el consentiment del participant.
D’acord amb el que preveu l’article 18 del Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica, l’informem que les seves dades seran comunicades al patrocinador promotor de l’activitat de formació. En aquest sentit, es procedirà a la publicació de les transferències de valor per part del patrocinador als professionals sanitaris que s'efectuïn a partir de 1 de gener de 2017. Vostè podrà consultar aquesta publicació a la pàgina web del patrocinador en la qual figuraran les seves dades de forma individual. Aquesta informació constarà públicament disponible durant un període mínim de 3 anys des de la seva publicació tret que legalment s’estableixi un període més curt.”