16 de gener de 2018

Nota de premsa: Professionals de l’atenció primària demanen més temps i major flexibilitat de les seves agendes per millorar l’atenció a pacients complexos en domicilis

Més de 120 professionals de l’Atenció Domiciliària (ATDOM) de l’ Atenció Primària han analitzat com millorar l’atenció a la complexitat en pacients visitats a domicili.  Per fer-ho, han treballant conjuntament entorn a tres taules de debat: com donem i com voldríem donar resposta a la complexitat des de la consulta?, com donem i com voldríem donar resposta a la complexitat des del domicili? I com donem i com voldríem que el sistema s’organitzés per respondre a la complexitat?.

L’objectiu de la Jornada és fer un document amb les principals aportacions en cada un dels àmbits, i publicar un article en una publicació especialitzada.

Conclusions

Per l’infermer Paco Cegrí, coordinador del Grup d’ATDOM de la CAMFiC i de la Gent Gran de l’AIFiCC, “les reflexions per a cada àmbit tenen força valor perquè aporten perspectives transversals tant dels metges, com de les infermers com dels treballadors socials. Tots ells, professionals implicats en l’atenció a pacients complexos en domicili”.

Entre les idees per a millorar l’atenció a la complexitat des de la consulta, els professionals van demanar, entre d’altes, disposar de més temps a les consultes, de més formació per identificar millor els pacients amb criteris de complexitat, millorar la continuïtat assistencial entre nivells i major presència dels treballadors socials. 

Sobre com millorar l’atenció a la complexitat des del domicili,  els professionals van destacar, que cal millorar la planificació alhora de fer els domicilis, demanant en aquest sentit autonomia per a gestionar les seves agendes,  potenciar l’especialització dels professionals sanitaris i de serveis socials que fan els domicilis, i adequar i millorar les eines informàtiques per facilitar la feina al professional.

Entorn a  com donem i com voldríem que el sistema s’organitzés, Paco Cegrí, ens comenta que les principals conclusions van ser “que cal millorar la rati de pacients i professionals, millorar la coordinació entre tots els nivells assistencials, vetllar per la bona xarxa social territorial, i planificar segons els canvis demogràfics, la projecció i vivència dels ciutadans, entre d’altres idees”.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983. Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

Sobre AIFICC

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.

¹ http://www.seapaonline.org/UserFiles/File/informe__de_faecap_sobre_la_atenci_n_domiciliaria_en_espa_a.pdf

Cercador

Cercar