28 de febrer de 2018

Nota de premsa: Més del 68% dels metges i metgesses de família, pateixen precarietat laboral

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) analitza la situació laboral dels metges de família.

MÉS DEL 68% DELS METGES I METGESSES DE FAMILIA, PATEIXEN PRECARIETAT LABORAL

L’estudi  “La situació laboral dels especialistes en Medicina de Família i Comunitària de 2009 a 2015” ha analitzat el burnout i precarietat laboral del col·lectiu de metges i metgesses de família que han finalitzat el seu període de formació MIR entre els anys 2009 i 2015, ambdós inclosos, anys on l’impacte de la crisi econòmica i les retallades en Salut han estat molt paleses.

L’estudi ha comptat amb la col·laboració de les Unitats Docents de Medicina de Família de Catalunya, i han participat 250 metges de família. Entre les principals conclusions: que un 68.3% dels metges/ssa pateix precarietat laboral, alta o moderada.  D’aquest 68.3%,  un 49.8% dels professionals diuen tenir un nivell de precarietat laboral moderada, i un 18.5% manifesten patir una precarietat alta o molt alta. Mentre que un 31.8% dels metges/ssa expressen sentir poca precarietat laboral.

De fet, en l’estudi no s’han observat diferències en termes de precarietat i burnout relacionades amb el sexe del professional.  Per contra, existeixen diferències estadísticament significatives en funció del tipus de contracte: un contracte laboral temporal s’associa a una major puntuació de burnout i a major precarietat de totes les dimensions estudiades.

Allò que construeix una Atenció Primària accessible, eficient i resolutiva són els seus professionals.  Segons les dades publicades per la Central de Resultats de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’any 2011 es comptabilitzaven 4.518 llocs de treball de metges de família. Per contra, les dades de l’any 2015 de la mateixa entitat reflexen un total de 4.387 places de metges de família, és a dir,  131 professionals menys en 4 anys a Catalunya. Per altra banda, és clar que l’evolució demogràfica comporta un increment de l’envelliment, de la multimorbilitat i de la complexitat de la població atesa, que actualment s’aborda amb menys professionals, que demanen millores en les seves condicions laborals.

És per això, que davant les manifestacions i denúncies de l’empitjorament en les condicions laborals i la disminució de recursos en l’àmbit de l’atenció primària, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) va decidir endegar aquest estudi sobre la Precarietat Laboral i el Burnout.

Des de CAMFiC es considera imprescindible prendre mesures davant aquesta situació. Cal  “acabar amb la precarietat laboral entre els metges de família: som líders en precarietat laboral, especialment en el col·lectiu més jove de 30 a 40 anys. Cal desenvolupar un pla de xoc amb urgència per consolidar allò que tot ésser humà (també els metges de família ...) vol: estabilitat laboral i reconeixement”. En aquest sentit recorden que actualment “els metges de família patim sobrecàrrega de visites.  Cal tenir cura dels professionals: més de 25 visites diàries per metge, amb pacients cada vegada més complexos, compromet la fiabilitat del professional i per tant posa en risc la seguretat del pacient. Ens cal promoure un sistema sanitari segur, fiable i sostenible amb més metges / es de família”.

En aquesta mateixa línia en parla el Dr. Jordi Mestres, vicepresident segon de la CAMFiC i afectat per aquesta precarietat laboralLa precarietat laboral porta anys instal·lada a l'Atenció Primària, podríem dir que comença a cronificar-se de forma preocupant en els diferents estaments de la professió, especialment en el col·lectiu de metges i metgesses més joves. Som professionals excel·lentment formats que veiem com l'anomenat sistema no fa el possible per fidelitzar-nos, com no focalitza els seus esforços en retenir-nos. I per això, som, malauradament exportadors de grans professionals, a altres nivells assistencials, a la medicina privada i altres països on sí es tenen en compte els nostres valors professionals”

L’estudi

En l’estudi s’han recollit dades sociodemogràfiques (edat, sexe, lloc de treball, …)  i de relació laboral de la persona empleada amb l’empresa (contracte indefinit, funcionarial, temporal, o becari) i s’han analitzat les respostes en base a dos qüestionaris

1)Qüestionari Employment Precariousness Scale -2004 (EPRES) de precarietat laboral. Qüestionari validat que analitza les dimensions de temporalitat, vulnerabilitat, nivell d’ingressos i protecció social.

2) Qüestionari de Maslach Burnout Inventory, un dels més emprats en tot el món, que consta de 22 ítems i mesura aspectes com el cansament emocional, la despersonalització i la realització professional.

Han respost 250 metges de família, amb una edat mitjana de 37 anys, dels quals el 76% són metgesses.

Definició de burnout¹

La síndrome de burnout es defineix bàsicament com la presència d'una resposta perllongada d'estrès en l'organisme davant els factors estressants emocionals i interpersonals que es presenten a la feina.

Sobre CAMFiC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària és la societat científica que agrupa els metges de família catalans, fundada el 1983.  Actualment compta amb més de 4.300 socis. CAMFiC ofereix formació presencial i online als professionals, així com divulgació mèdica per a pacients. Treballa en fomentar la investigació en l'Atenció Primària i s'articula en més de 45 grups de treball, i diferents vocalies territorials

¹http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_704.pdf

Más información: Ester Duran 659 44 27 // prensa@camfic.org

Cercador

Cercar