18 de febrer de 2019

Nota de premsa: El 48% dels pacients d’atenció pal•liativa domiciliària són malalts oncològics

L’estudi realitzat en un centre d’atenció primària de Barcelona que dóna servei a pràcticament 50.000 pacients, conclou que els pacients derivats al servei d’atenció pal·liativa domiciliària solen ser oncològics (48%), d’edat avançada (82 anys) i predominantment dones (60%).

El pacients que entren en una fase de cures pal·liatives a domicili solen presentar una malaltia crònica de llarga evolució, sovint acompanyada d’altres patologies, cosa que complica la seva situació de salut.  Això és el que fa que siguin derivats al servei d’atenció pal·liativa a domicili, el PADES.

L’estudi ha observat quines són les principals causes de derivació.  I les principals són les malalties oncològiques en un 48% dels casos, seguides de les malalties reumatològiques o de traumatologia en un 18.2%,  les de cardiologia en un 7.8% i les de pneumologia en un 6.5%.  Un 10% de les derivacions eren per patologia social. Segons els autors de l’estudi “es tracta de pacients que pel tipus de situació social que presenten (viuen sols o tenen a càrrec altres persones depenents...) i les necessitats clíniques que tenen es beneficien del programa d’atenció pal·liativa domiciliaria”. Finalment, el 9% restant eren pacients que van presentar diferents diagnòstics: patologia psiquiàtrica, patologia digestiva i neurològica.

Respecte a les derivacions, en un 65% dels casos son derivacions ordinàries (és a dir, s’han de realitzat abans d’un mes), en un 26% són preferents (s’ha d’incloure en el programa en el menor temps possible però que no cal que sigui el mateix dia) i un 9% van ser urgents (s’ha de fer la derivació el mateix dia).

Els autors de l’estudi també van voler observar quina medicació analgèsica prenia el pacient en el moment de ser derivat al PADES, donat que una de les principals funcions d’aquest servei és el control dels símptomes, i el més freqüent, justament és el dolor.  Així doncs en el moment de ser derivats, el paracetamol era el medicament més prescrit, en un 62.3% dels casos, seguit dels opioides majors en un 29.9%, el metamizol (potent analgèsic)  amb un 19.5%,   els opioides menors i els antiinflamatoris no esteroïdals amb un 14.3% dels casos,  i els corticoides amb un 6.5%.

Als autors de l’estudi els ha sorprès que abans de ser derivats un 29.9% dels pacients preguessin opioides majors. “Per nosaltres és una dada rellevant que quasi el 30% dels pacients derivats al PADES ja tinguin prescrits opioides majors, perquè entenem que això vol dir que els metges i metgesses de primària potser fem un control agressiu del dolor abans de derivar”.

Finalment, l’estudi també va analitzar la situació social dels pacients.  En el 83% dels casos, la història clínica recollia la seva situació social. “Això és interessant perquè en els pacients amb necessitats de cures pal·liatives (i en tots!) és molt important conèixer l’esfera, no només clínica, sinó també social, emocional, espiritual...” expliquen els autors de l’estudi.  En aquest sentit, van poder observar que un 23% dels pacients vivien sols,un 53% tenen com a cuidador principal un familiar, un 31% tenen com a cuidador una persona externa, i finalment un 12.5% viuen en una residencia.

Pels autors de l’estudi “aquest projecte ens ha permès conèixer millor les característiques del pacient derivat a un servei d’atenció pal·liativa domiciliària, entendre quin tipus de necessitats reuneixen i fins on i com els acompanyem en el camí cap a la mort.”

Cercador

Cercar